Konsultacje dot. przebiegu trasy ekspresowej S5 przez naszą gminę

Szanowni Państwo!

W dniu 10 maja 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie poświęcone budowie trasy ekspresowej S5 przez Gminę Gruta. W trakcie konsultacji Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski przekazał mieszkańcom najnowsze informacje dot. planowanej inwestycji.
Poinformował również o piśmie jakie wpłynęło do naszego urzędu z GDDKiA w sprawie wzięcia pod uwagę wniosków mieszkańców oraz samorządów jakie pojawiły się w trakcie zebrań z mieszkańcami i uwzględnieniem tychże uwag przy planowaniu ostatecznego przebiegu trasy S5 przez naszą gminę. Na koniec zaprezentowano pisma i protesty jakie wpłynęły do urzędu oraz wraz ze stanowiskiem urzędu zostały przekazane do wiadomości GDDKiA. Wójt udzielił informacji na zadane pytania – pojawiające się w trakcie spotkania, i obecni mieszkańcy zgodnie zdecydowaną większością potwierdzili chęć kontynuowania starań o przeforsowanie wariantu alternatywnego przyjętego na Sesji Rady Gminy Gruta.

O dalszych krokach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Konsultacje dot. przebiegu trasy S5 przez Gminę Gruta

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że w dniu jutrzejszym tj. 10 maja 2022 roku o godzinie 17.00 przeprowadzone będą konsultacje społeczne dot. przebiegu ⚠️‼️⚠️trasy ekspresowej S5 ⚠️‼️⚠️ przez naszą gminę.
Zapraszamy raz jeszcze wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie (sala narad Urzędu Gminy Gruta).

Umowa na zakup samochodu pożarniczego podpisana!

W dniu dzisiejszym tj. 06.05.2022 r. w Urzędzie Gminy Gruta podpisana została umowa na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MAN z napędem 4×4 dla jednostki OSP Gruta.
Dokument swoimi podpisami sygnowali Wójt Gminy Gruta i dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Waldemar Kurkowski oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucie – Marian Piechowski.
Środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości 450.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Gruta w wysokości 500.000,00 zł.

Zakupiony pojazd znacząco wzmocni potencjał ratowniczo-gaśniczy jakim dysponuje aktualnie Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie, a także zapewni utrzymanie jednostki na wysokim poziomie gotowości bojowej i zwiększy bezpieczeństwo naszych mieszkańców

Termin na dostarczenie samochodu przewidziany jest na 30.12.2022 r.

Zebranie sprawozdawcze w OSP Plemięta.

W dniu 29.04.2022 r. w świetlicy wiejskiej w Plemiętach odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Plemięta, któremu przewodniczył prezes OSP Plemięta druh Marcin Bartoś. Obradom przysłuchiwali się zaproszeni goście min. Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski, Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego PSP w Grudziądzu bryg. mgr inż. Paweł Stachowicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego i Gminnego OSP RP, – Sławomir Chyła. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji oraz przyjęciu porządku obrad, zgromadzeni wysłuchali sprawozdań: Zarządu, sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej. Następnie przedstawiono propozycje planów pracy na 2022 rok i planu finansowego. Odbyło się także głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi, które zostało udzielone jednomyślnie.  Wójt Gminy Gruta pogratulował zarządowi otrzymania absolutorium. Podziękował także, druhom za dotychczasową pracę i zaangażowanie społeczne na terenie gminy Gruta oraz życzył dalszych sukcesów.
Po zakończeniu dyskusji przewodniczący zebrania zamknął obrady.