Szanowni Państwo! Wielki plebiscyt rozpoczęty!

Miło nam poinformować, że aż trzy organizacje  z terenu naszej gminy zostały nominowane w konkursie MISTRZOWIE AGRO organizowanym w naszym regionie przez Gazetę Pomorską!. Nominację otrzymały: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Salno, Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Słupie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Nicwałdzie.

MISTRZOWIE AGRO to największy ogólnopolski plebiscyt wiejski i rolniczy, który w naszym województwie jest prowadzony przez “Gazetę Pomorską”, “Express Bydgoski” i “Nowości Dziennik Toruński”, a w całej Polsce także przez inne dzienniki regionalne oraz ogólnopolski serwis i magazyn dla rolników “Strefa Agro”. Plebiscyt organizowany jest z okazji Centralnych Targów Rolniczych – największych targów nowoczesnych technologii dla rolnictwa w Polsce, których tegoroczna edycja odbędzie się od 26 do 28 listopada.

Tegoroczna edycja rozpoczęta! Zwycięzcy odbiorą nagrody już pod koniec listopada podczas Centralnych Targów Rolniczych w PTAK Warsaw Expo – najważniejszej w Polsce imprezy w branży agro, która odbywa się pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Już po raz drugi podsumowaniem plebiscytu będzie także wydanie książki kucharskiej “Swojskie smaki czyli najlepsze przepisy najlepszych Kół Gospodyń Wiejskich”. Ukaże się ona w pierwszym kwartale 2022 roku. Na jej stronach znajdą się przepisy kulinarne opracowane i polecane przez KGW, które będą laureatami plebiscytu w każdym województwie. Także w przypadku naszego regionu trzy koła gospodyń, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą pierwsze trzy miejsca, będą mogły przesłać swój przepis do publikacji w książce. Każdemu przepisowi będzie towarzyszyć zdjęcie i prezentacja koła, które jest jego autorem.
Zachęcamy Państwa do głosowania na Panie z ,,Naszej Gminy” 🙂 Głosować można wysyłając SMS lub oddając głos na stronie pod adresem: https://pomorska.pl/p/kandydaci/mistrzowie-agro-2021%2C1010193/?groupId=93689

Głosowanie będzie trwało do czwartku, 4 listopada do godz. 21:30. Zachęcamy do oddawania głosów!

Nieodpłatne szczepienia na grypę w SPZOZ w Grucie

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grucie w sezonie 2021/2022, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r., można nieodpłatnie dokonać szczepienia przeciwko grypie.

Nieodpłatnie dokonać szczepienia przeciwko grypie mogą:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie,
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym,
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
 • nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione na uczelni,
 • studentów i doktorantów uczestniczących w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, w przedszkolu lub w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,
 • Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszą deklarację chęci zaszczepienia pod numerem telefonu rejestracji 564683189 lub 798070948

Bardzo ważny kontrakt-umowa!

W dniu 14  października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Grucie podpisany został bardzo ważny kontrakt-umowa na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy gminnych stacji uzdatniania wody oraz na rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Gruta!. Wykonawcą usługi jest firma BIOBOX z siedzibą w Toruniu. Wartość umowy wynosi prawie 500 tys. złotych i w całości została pokryta ze środków budżetu gminy.Jest to pierwszy, najważniejszy etap modernizacji sieci wodociągowej w naszej gminie. Opracowana dokumentacja projektowa posłuży jako podstawa do wnioskowania o środki zewnętrzne w celu realizacji tej wieloetapowej, kosztownej, ale jakże niezbędnej inwestycji. Zatem wszystkie stery na “wodę”!

Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół i Pracownicy Oświaty

Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół i Pracownicy Oświaty. Dzisiaj jest Wasze Święto — i z tej okazji, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy serdeczne życzenia. Życzymy wielu sukcesów, zadowolenia z trudnej pracy nauczycielskiej i wszelkiej pomyślności, dziękując Państwu jednocześnie za trud i poświęcenie włożone w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej, za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw.

Życzymy Państwu, abyście odnaleźli w swojej niełatwej pracy nauczyciela życiowe spełnienie, by przyniosła ona satysfakcję i zadowolenie.

Bądźcie dla swoich uczniów mistrzami, autorytetami, a także wyrozumiałymi wychowawcami i opiekunami.

Wójt Gminy Gruta wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Grucie oraz Przewodniczący Rady Gminy Gruta wraz z Radnymi.

Spotkanie z Dyrektorami

Z okazji Święta Edukacji Narodowej w Urzędzie Gminy w Grucie odbyło się spotkanie przedstawicieli władz gminy z Dyrektorami Szkół Podstawowych z terenu gminy Gruta oraz Przedszkola Samorządowego w Mełnie. Podczas spotkania, Wójt Gminy Gruta złożył zgromadzonym gościom życzenia oraz przyznał nagrody i listy wyróżniające za pełną trudów i poświęceń pracę.

Ale będzie pięknie!

Ale będzie pięknie! Kolejne nasadzenia trwają – tym razem w Plemiętach przy świetlicy wiejskiej zagospodarowano teren skarpy. Drzewka i krzewy zakupiono dzięki dofinansowaniu z WIOŚ, o którym pisaliśmy kilka dni temu. Dziękujemy Pani Sołtys Agnieszka Abramek Państwu Danucie i Krzysztof Dalka oraz pozostałym zaangażowanym osobom!

Zarząd OSP w Grucie z wizytą w urzędzie :)

W dniu 12 października 2021 roku w Urzędzie Gminy gościł zarząd z OSP w Grucie. Gościem honorowym był zaproszony przez Wójta Gminy Pan Stefan Falkowski – wieloletni Prezes OSP w Grucie, zasłużony druh ochotniczej straży pożarnej, człowiek “historia” gminnego pożarnictwa. Z uwagi na zakończenie pełnienia funkcji Prezesa OSP, Pan Falkowski z rąk Wójta otrzymał list gratulacyjny oraz symboliczną statuetkę jako wyraz wdzięczności za wieloletnią i pełna poświęceń służbę mieszkańcom gminy. Panu Stefanowi Falkowskiemu życzymy dużo zdrowia oraz zasłużonego odpoczynku od pełnienia funkcji publicznych.

Młodzieżowa Rada Gminy Gruta

Informujemy, że z inicjatywy Wójta Gminy Gruta Rada Gminy Gruta podjęła w dniu 25 maja 2020 roku uchwałę numer XVII/106/20 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadaniu jej Statutu. Pandemia oraz nauka zdana uniemożliwiły przeprowadzenie wyborów w roku szkolny 2020/2021, w związku z czym wybory do I kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Gruta zostały przeprowadzone w dniu 8 października 2021 oku. Zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady Gminy Gruta w jej skład weszło dwóch uczniów każdej ze szkół podstawowych w gminie Gruta. Dla przypomnienia bierne prawo wyborcze mieli uczniowie klas VII i VIII spośród których wybrano członków rady. Czynne prawo wyborcze, czyli prawo wybierania członków rady mieli uczniowie klas VI – VIII. Ze zgłoszonych kandydatów uczniowie w poszczególnych szkołach wybrali swoich przedstawicieli:
👉Szkoła Podstawowa w Grucie: Martyna Brzyska, Dawid Bednarski 👉Szkoła Podstawowa w Słupie: Zuzanna Robaczewska, Igor Serocki
👉Szkoła Podstawowa w Boguszewie: Agata Witkowska, Bartosz Kazimierz Żuchowski
👉Szkoła Podstawowa w Plemiętach: Weronika Nowaczek, Tomasz Wiater
👉Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie: Emilia Mira, Kinga Saucha
👉Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Gruta trwa 2 lata.
Kolejnym etapem będzie zwołanie pierwszego posiedzenia Rady, podczas którego członkowie wybiorą Prezydium Rady.
Gratulujemy wybranym uczniom, będąc reprezentantami całej społeczności uczniowskiej będą mogli zgłaszać propozycje m.in. organizacji i rodzaju zajęć pozalekcyjnych oraz propozycji dotyczących oferty gminy w zakresie spędzania wolnego czasu i innych spraw, istotnych dla uczniów.

Zakątek Pozytywnego Myślenia

11 października 2021 roku w Szkole Podstawowej w Słupie odbyła się akcja sadzenia drzewek w ramach ogólnopolskiej kampanii #sadziMY, odbywającej się pod patronatem #PrezydentaRP oraz Lasów Państwowych. Pomocą w sadzeniu drzewek służył Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski. Drzewka zajęły godne miejsce w stworzonym przez Panią Dyrektor Annę Tomczyk oraz całą społeczność szkoły “Zakątku Pozytywnego Myślenia”, któremu uczniowie będą mogli nie tylko przekazać swoje “pozytywne myśli”, ale również znaleźć chwilę dla siebie, wyciszyć się czy poczytać dobrą książkę. Dziękujemy za tą piękną inicjatywę wszystkim zaangażowanym osobom!